PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT ýagtylandyryjy toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123755

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Ýagtylandyryjy toplum deriniň öçük reňkine garşy göreşmek üçin niýetlenendir. Oňa ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™ bazasy we ýagtylandyryjy konsentraty girýär. Toplum derini ýagtylandyrýar we ýagtylygy dikeltmek tehnologiýasy we ýagtylandyryjy konsentratda bir reňkli lili ekstraktyny ulanyp, deriniň dokumasyny tekizlemek arkaly deriniň öçük reňkine garşy göreşmäge kömek edýär. Ýagtylandyryjy toplumyny goşmaça konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris: gyrma garşy konsentrat we deriniň tonusyny ýagtylandyrýan we deňleşdirýän konsentrat. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT ýagtylandyryjy toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123755

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Ýagtylandyryjy toplum deriniň öçük reňkine garşy göreşmek üçin niýetlenendir. Oňa ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™ bazasy we ýagtylandyryjy konsentraty girýär. Toplum derini ýagtylandyrýar we ýagtylygy dikeltmek tehnologiýasy we ýagtylandyryjy konsentratda bir reňkli lili ekstraktyny ulanyp, deriniň dokumasyny tekizlemek arkaly deriniň öçük reňkine garşy göreşmäge kömek edýär. Ýagtylandyryjy toplumyny goşmaça konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris: gyrma garşy konsentrat we deriniň tonusyny ýagtylandyrýan we deňleşdirýän konsentrat. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT