PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT tegmillere garşy toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123758

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Tegmillere garşy toplumy, ýaş tegmilleriniň daşky görnüşini tekizlemek üçin döredildi. Oňa ARTISTRY SIGNATURE SELECT bazasy we ýagtylandyryjy we agşam deriniň ton konsentraty girýär. Toplum diňe bir ululygy, ýagtylygyny sanyny azaltmaga kömek etmän, eýsem konsentratda C witamini we Nutrilite ™ ösen ak çia tohum ekstrakty bilen pigment tegmillerini azaltmak tehnologiýasy arkaly deriniň tonusyny çykarmaga hem kömek edýär. "Tegmillere garşy göreşmek" toplumyny goşmaça konsentratlar: ýagtylandyryjy konsentratlar we nemlendiriji konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ™ ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY ™ tehnologiýasyny birleşdirýär. Diňe ulanmak üçin niýetlenmedik esas, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. Nutrilite ™ tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen pigment tegmillerini we Nutrilite ™ tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen ak çia tohum ekstraktyny azaltmak üçin tehnologiýa toplumynyň kömegi bilen serum konsentraty ýagtylandyryjy we derini gönleýän, birnäçe faktorlara görä hereket edýär. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT tegmillere garşy toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123758

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Tegmillere garşy toplumy, ýaş tegmilleriniň daşky görnüşini tekizlemek üçin döredildi. Oňa ARTISTRY SIGNATURE SELECT bazasy we ýagtylandyryjy we agşam deriniň ton konsentraty girýär. Toplum diňe bir ululygy, ýagtylygyny sanyny azaltmaga kömek etmän, eýsem konsentratda C witamini we Nutrilite ™ ösen ak çia tohum ekstrakty bilen pigment tegmillerini azaltmak tehnologiýasy arkaly deriniň tonusyny çykarmaga hem kömek edýär. "Tegmillere garşy göreşmek" toplumyny goşmaça konsentratlar: ýagtylandyryjy konsentratlar we nemlendiriji konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ™ ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY ™ tehnologiýasyny birleşdirýär. Diňe ulanmak üçin niýetlenmedik esas, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. Nutrilite ™ tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen pigment tegmillerini we Nutrilite ™ tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen ak çia tohum ekstraktyny azaltmak üçin tehnologiýa toplumynyň kömegi bilen serum konsentraty ýagtylandyryjy we derini gönleýän, birnäçe faktorlara görä hereket edýär. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT